نوشته‌ها

ویژگی‌های حسی، فیزیکی و شیمیایی زعفران

طعم و عطر و وضعیت ظاهری زعفران از جمله خصوصیات حسی آن به شمار می‌روند. زعفران باید دارای طعم و عطر مخصوص به خود، کمی تلخ مزه و تند و نیز عاری از هر گونه طعم و بوی خارجی باشد. از نظر وضع ظاهری نیز انواع زعفران (رشته ای، رشته‌ای بریده و پودر شده) باید دارای رنگ یکنواخت بوده و نباید در اثر رطوبت زیاد و یا خشک‌کردن نامناسب به هم چسبیده باشند. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انواع زعفران نیز باید مطابق با جداول ۴-۱۲ و ۵-۱۲ باشد (ا.م ۱-۲۵۹، ۱۳۹۱).

ردیف ویژگی‌ها درجه‌بندی روش آزمون
رشته‌ای بریده رشته‌ای
ممتاز ۱ ۲ ۳ ۴
۱ خامه همراه با کلاله (حداکثر درصد جرمی) ۵/۰ ۵ ۱۰ ۲۰ ۳۰ استاندارد ملی
۲ مواد خارجی (حداکثر درصد جرمی)
۲-۱ مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران (حداکثر) ۱/۰ ۱ ۲ ۲ ۲ استاندارد ملی
۲-۲ مواد خارجی مربوط به محیط منفی منفی منفی منفی منفی
۳ رطوبت و مواد فرار (حداکثر درصد جرمی) ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ استاندارد ملی
۴ خاکستر کل بر اساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی) ۵/۵ ۶ ۷ ۷ ۷ استاندارد ملی
۵ خاکستر نامحلول در اسید بر اساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی) ۵/۰ ۱ ۱ ۱ ۱ استاندارد ملی
۶ عصاره محلول در آب سرد بر اساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی) ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ استاندارد ملی
۷ پیکروکروسین بر اساس ماده خشک (جذب در طول موج ۲۵۷ نانومتر)، حداقل ۸۵ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ استاندارد ملی
۸ سافرانال بر اساس ماده خشک (جذب در طول موج ۳۳۰ نانومتر)، حداقل ۵۰-۲۰ ۵۰-۲۰ ۵۰-۲۰ ۵۰-۲۰ ۵۰-۲۰ استاندارد ملی
۹ کروسین بر اساس ماده خشک (جذب در طول موج ۴۴۰ نانومتر)، حداقل ۲۲۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۴۰ استاندارد ملی
۱۰ رنگ‌های افزدونی منفی منفی منفی منفی منفی استاندارد ملی
یادآوری: در صورت نیاز به استفاده از نخ جهت بسته‌بندی زعفران (تنها در مورد زعفران رشته‌ای درجه ۴) نخ مورد استفاده باید بدون رنگ یا به رنگ سفید بوده و حداکثر ۰۲/۰ گرم وزن داشته باشد و وزن هر دسته نیز نباید از ۱۰ گرم بیشتر باشد.

 

استفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگ‌های افزودنی در فرآورده زعفران مجاز نمی‌باشد. حد مجاز آلاینده‌های فلزی زعفران نیز در فصل ترکیبات شیمیایی و کاربردهای زعفران آورده شده است. ویژگی‌های میکروبیولوژی زعفران نیز باید با استاندارد ملی شماره ۵۶۸۹ مطابقت داشته باشد (ا.م ۱-۲۵۹، ۱۳۹۱).


“بهدانی، م.ع.، فلاحی، ح.ر. ۱۳۹۴. زعفران دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی. انتشارات دانشگاه بیرجند.“