انبار کردن محصولات بسته‌بندی شده و مدت نگهداری زعفران

پس از درجه‌بندی و بسته‌بندی به انبار محصول حمل و در آنجا نگهداری می‌شود.شرایط فنی و ساختمانی این انبار باید مطابق آنچه قبلاً بر اساس استاندارد ملی ۵۰۹۷ تشریح شد باشد. جهت نگهدای زعفران بسته‌بندی شده در انبار بایستی از پالت یا قفسه‌های فلزی استفاده نمود (ا.م ۵۰۹۷، ۱۳۷۸).

مطالعه اثرات طول دوره نگهداری زعفران بر کیفیت این محصول دارای اهمیت است. در پژوهشی کلاله‌های زعفران بر روی الک توسط هیتر الکتریکی در دمای C°۵۵ به مدت ۴۵ دقیقه (روش اسپانیایی) خشک شدند و پس از بسته‌بندی در پوشش‌های پلی‌اتیلنی، در دمای ۲۰ تا C°۲۵ نگهداری و به‌طور ماهیانه مورد بررسی کیفی قرار گرفتند .

نتایج نشان داد که محتوای رطوبت، عصاره آبی، کروسین، پیکروکروسین و همچنین کلیه ویژگی‌های میکروبی زعفران در طول دوره نگهداری کاهش یافته اما سافرانال، روند افزایشی از خود نشان داد. افزون بر این، بیشترین میزان تغییرات در خصوصیات بررسی شده، پس از گذشت هشت ماه (در مرداد ماه) از زمان برداشت (آذرماه) رخ داد و پس از آن مدت، اختلاف معنی‌داری در میزان تغییرات مشاهده نشد (سالاری و همکاران، ۱۳۸۹). در پژوهشی میزان ترکیب کروسین در نمونه‌هایی که به مدت ۲۰ ماه در شرایط نور، تاریکی و یخچال نگهداری شده بودند به ترتیب ۰۳۲/۰، ۰٫۰۳۸ و ۰٫۰۲۸ درصد محاسبه شد.

بر این اساس بهترین شرایط نگهداری کلاله زعفران جهت حفظ بیشتر ترکیب کروسین، محیط تاریک می‌باشد (جایمند و همکاران، ۱۳۸۶). در آزمایش مشابه دیگری مقدار ترکیب کروسین در نمونه‌های زعفران نگهداری شده در نور، تاریکی و یخچال صفر درجه پس از ۲۰ ماه در شهرستان کرج به ترتیب ۰٫۰۲۹، ۰٫۰۴۱ و ۰٫۰۳۰ درصد و در شهرستان خمین به ترتیب ۰۳۰/۰، ۰٫۰۳۰ و ۰٫۰۲۸ درصد گزارش شد و در مجموع، بهترین شرایط برای نگهداری زعفران، محیط تاریک توصیه گردید (جایمند و همکاران، ۱۳۸۹).

در پژوهشی مقدار ترکیبات موجود در کلاله زعفران محصول اسپانیا در سه دوره زمانی ذخیره‌سازی شامل زیر یک سال (برای ۵۰ نمونه)، ۳ تا ۴ سال (برای ۱۳ نمونه) و ۸ تا ۹ سال (برای ۱۰ نمونه) مورد بررسی قرار گرفت .

نتایج نشان داد که زعفران ذخیره شده به مدت کمتر از یکسال دارای مقادیر بالاتری از توصیف‌گرهای زعفرانی، گل و ادویه بود، در حالی که

مقادیر متوسط (برحسب درصد در وزن کل درصد محتوای مواد فرار) هشت ترکیب فرار ابتدایی کشف شده در زعفران در زمان‌های مختلف انبارداری محصول (ماگی و همکاران، ۲۰۱۰).

مقادیر متوسط (برحسب درصد در وزن کل درصد محتوای مواد فرار) ترکیبات فرار فرعی پیدا شده در زعفران در زمان‌های مختلف انبارداری محصول (ماگی و همکاران، ۲۰۱۰)

زعفران‌هایی که به مدت بیشتری نگهداری شده بودند دارای ترکیبات فرار گیاهی، قندی و مرکباتی بودند(ماگی و همکاران، ۲۰۱۰).

 


بهدانی، م.ع.، فلاحی، ح.ر. ۱۳۹۴. زعفران دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی. انتشارات دانشگاه بیرجند.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *